ها لیلی

المنة لله که در میکده باز است
زان رو که مرا بر در او روی نیاز است
حقیقت نه مجاز است، در میکده باز است
که این قصه دراز است

بار دل مجنون و خم طره ی لیلی
ها لیلی ها لیلی ها لیلی
رخساره ی محمود و کف پای ایاز است
حقیقت نه مجاز است
در میکده باز است
که این قصه دراز است

بار دل مجنون و خم طره ی لیلی
ها لیلی ها لیلی ها لیلی

رخساره ی محمود و کف پای ایاز است
حقیقت نه مجاز است در میکده باز است
که این قصه دراز است
بار دل مجنون و خم طره ی لیلی
ها لیلی ها لیلی ها لیلی

رخساره ی محمود و کف پای ایاز است
حقیقت نه مجاز است، در میکده باز است
که این قصه دراز است

رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم با دوست
بگوییم که او محرم راز است
با دوست بگوییم که او محرم راز است
با دوست بگوییم که او محرم راز است